Vedtægter

1. Foreningens formål

Det er Ballerup vævekreds formål at skabe gode muligheder for at dyrke vævning og øvrig tekstil virksomhed med udgangspunkt i medlemmernes interesse og engagement.

Medlemmernes fælles virke og ansvar er udgangspunkt for Ballerup vævekreds.

2. Valg til bestyrelsen og antallet af bestyrelses medlemmer

Valg til bestyrelse sker på en generalforsamling hvert år i januar måned.      Generalforsamlingen indkaldes skriftligt med mindst 8 dages varsel med følgende dagsorden:

1. Valg af ordstyrer og referent

2. Formandens beretning

3. Regnskab

4. Fastsættelse af kontingent

5. Indkomne forslag

6. Fastsættelse af planer for næste år

7. Valg af bestyrelse

7a. Formand (vælges i lige år)

7b. Sekretær (vælges i lige år)

7c. Kasserer (vælges i ulige år)

7d. Bestyrelsesmedlem (vælges i ulige år)

7e. Suppleant (vælges hvert år)

7f. Revisor samt suppleant (vælges hvert år)

8. Evt.

Bestyrelsen er kredsens højeste myndighed.

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes når mindst en femtedel af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt overfor bestyrelsen fremsætter ønske om det med angivelse af det emne, der ønskes behandlet.

Generalforsamlingen skal afholdes senest 4 uger efter at ønsket er modtaget.

3. Regnskabs- og formueforhold

Midlerne fremskaffes ved kontingent og overskud fra arrangementer.

Kontingentet fastsættes hvert år ved generalforsamlingen.

Der betales forud 2 gange om året. Forfaldsdagene er 1. februar og 1. august.

Regnskabsåret løber fra 1. januar til 31. december.

Hvert år ved generalforsamlingen vælges en revisor samt en suppleant.

3a. Kredsen har et antal væve, der stilles til rådighed for medlemmerne. Der findes en liste til hver væv, som man kan skrive sig på. Desuden har nogle medlemmer udlånt en væv til kredsen. Væven står på Brydegården for egen risiko og regning, og væven kan først hjemtages, når der ikke arbejdes på den. Der gælder samme regler for brug af disse væve som for kredsens egne væve.

3b.Brug af kredsens øvrige materiel (symaskine, trendbord etc.) sker også efter først til mølle princippet. I et vist omfang opretholder kredsen et lager af søller, splitter, opbindingsnor,  texsolv til opbinding og fiskegarn til trend, som man kan tage af til kredsens væve og købe til egen brug.

Kredsen har et lager af fælles garn, som vi har fået forærende, og som man kan bruge frit af.

 4. Foreningens hjemsted

Vævekredsen har hjemsted i Ballerup kommune, og tager udgangspunkt i væveinteresserede bosat i Ballerup kommune. Vævekredsen vil via arrangementerne være er en del af lokalsamfundet.

5. Betingelser for medlemskab.

Der er mulighed for at blive medlem i vævekredsen for alle voksne personer over 18 år.

Personer, der ønsker at blive medlem i kredsen, sender oplysninger om navn og adresse til bestyrelsen.

Medlemmerne forpligter sig til at følge vedtægterne og til at deltage i de fælles opgaver, såsom rengøring af lokaler og vedligeholdelse af materiel.

Medlemmer har mulighed for mod et depositum, der fastsættes af bestyrelsen, at få en nøgle til lokalerne. Nøglen skal afleveres ved ophør af medlemskabet.

6. Tegningsret for foreningen

I Ballerup vævekreds er det formanden som tegner vævekredsen overfor Ballerup

Kommune og endvidere i økonomiske anliggender.

Foreningens midler sættes på en bankkonto efter bestyrelsens valg.

7. Procedure for vedtægtsændringer.

På generalforsamlingen afgøres sagerne ved simpelt stemmeflertal ved håndsoprækning.

Hvis en ønsker det, kan det ske skriftligt.

Vedtægtsændringer kan kun ske når 2/3 af de afgivne stemmer er for ændringen.

Optagelse af lån eller vedtagelse af kredsens nedlæggelse kan kun ske på en

Generalforsamling, og når 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

8. Anvendelse af foreningens eventuelle overskud ved ophør.

 Hvis Ballerup vævekreds ophører skal eventuelt overskud gå til Dansk Røde kors som

almindeligt bidrag til hjælpearbejdet.

Bestyrelsen d.d. :

formand Ulla Simonsen, Hellevangen 10, 2760 Måløv, tlf. nr. 44655806

sekretær Birthe Arp-Hansen, Vadsbjerg 33, 2760 Måløv, tlf nr. 20840878

kasserer Line Bengtsson, Kongemosen 7, 2765 Smørum tlf nr. 44645325

bestyrelsesmedlem Annie Steenfeldt, Kelsted 137, 3670 Veksø, tlf. nr. 20533090

suppleant Nete Munch Jørgensen, Rendekrogen 16, 2765 Smørum, tlf. nr. 44656663

Revisor Dorthe Brinch Jensen, Hindbærvangen 87, 2765 Smørum, tlf. nr. 44662161

Januar 2015